Ranné detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité , aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí.
Predškolský vek je obdobie, kedy si dieťa osvojuje základy hodnotového systému a vzorce správania.
Výchova harmonicky vyváženej osobnosti zohľadňuje 2 základné tendencie človeka a to lásku k sebe a lásku k druhým.
V tomto výchovnom štýle dospelý akceptuje osobnosť dieťaťa, prejavuje mu pozitívne city, pripisuje mu pozitívne vlastnosti a získava ho pre spoluprácu s deťmi a dospelými. Je pre nás dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom by deti mohli s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet.

Naše zariadenie sa volá Rozprávkový domček z viacerých dôvodov.
Celé priestory sú ladené v duchu klasických rozprávok – Snehulienka, Včielka Maja ale aj Macko Pooh…atď
Snažíme sa deťom formou čítania, tieto rozprávky vrátiť do povedomia. Prostredníctvom nich budeme deťom vštepovať základné morálne hodnoty ľudského života a tymi sú láska , spravodlivosť,ohľaduplnosť a v neposlednom rade víťazstvo dobra nad zlom. Týmto spôsobom budeme deti učiť pozitívnemu mysleniu, ktoré je základom ich budúceho šťastného života
Pracujeme podľa štátneho výchovno- vzdelávacieho programu pre materské školy.
Deti sú rozdelené podľa veku do 3 skupín.
Každá skupinka detí pracuje pod vedením kvalifikovanej pani učiteľky,detskej sestry alebo opatrovateľky,ktorá sa stará
“o svoje detičky” po všetkých stránkach. Tieto skupinky detí pracujú samostatne v oddelených herniach.
1 skupina – deti do dvoch rokov – 2 deti.
O deti v tejto vekovej skupine sa stará pomocná učiteľka – opatrovateľka SIlvika 3- ročnou praxou s deťmi.
2 skupina – deti od 2 – 3 rokov – 6 detí.
Tieto deti má na v skupinke pani učiteľka Janka s pedagogickým vzdelaním a 25 – ročnou praxou s deťmi.
3 skupina – deti od 3 rokov – 7 detí.
Tieto deti má v skupinke pani učiteľka Terezka s peadagogickým vzdelaním a 6 – ročnou praxou s deťmi.

Každá pedagogická pracovníčka dbá o bezpečnosť svojich detí pri akejkoľvek činnosti, učí správnym hygienickým návykom, stolovaniu, prípadne menšie detičky dokrmuje. Taktiež sa o svoje detičky stará aj pri pobyte vonku ,má na každý deň pre deti pripravený program ,zložený prevažne z pohybových hier. Dáva ich spinkať a má oči na stopkách, aj keď spinkajú.
Každý deň v každej skupine oddelene prebehne 1 z výchovných zamestnaní (pracovná, výtvarná,hudobná , telesná výchova a rozumová výchova). Samozrejme s ohľadom na vek a schopnosti sústredenia detí v jednotlivých vekových skupinách.
Výchovné zamestnania prebiehajú systematicky podľa predpisov o predškolských zariadeniach, podobne ako v materskej škôlke.
Rozdelenie detí po skupinkách má svoje opodstatnenie nielen pri skvalitňovaní starostlivosti a adaptačného procesu.
Ale robíme tak aj preto, aby sme naozaj eliminovali negatívne dôsledky zaradenia detí v rannom veku do veľkých kolektívov –
A TO VYSOKEJ CHOROBNOSTI U TÝCHTO MALÝCH DETÍ , ktoré sú umiestnené vo veľkých kolektívoch, kde je pravdepodobnosť prenosu chorôb naozaj vyššia.
V priestoroch zariadenia máme prenosný germicídny žiarič,ktorý ničí väčšinu známych vírusov a baktérií.
Každodenne týmto zariadením dezinfikujeme celé zariadenie.
Do výchovných zamestnaní sme zaradili aj tzv. enviromentálnu výchovu – prácu v kútiku živej prírody.
Pravidelne navštevujeme psíka v susedstve, ktorému poobede odnesieme všetko , čo sa nám nepodarilo spapať.
Deti sa na túto každodennú činnosť veľmi tešia.Psík sa tiež vždy poteší , keď nás uvidí a vďačne spapá všetko, čo sme mu priniesli.Je zatvorený v koterci , čo je nám všetkým veľmi ľúto.Ale vždy keď psíka streneme na prechádzke s jeho majiteľkou, tak sa všetci veľmi potešíme.
Do dvora vedľa našej záhradky chodíme každý deň navštevovať a kŕmiť zajačiu rodinku a mini prasiatko.
Cieľom tejto činnosti je viesť deti k láske k prírode a v neposlednom rade k zodpovednosti k životu ako takému.
V neposlednom rade ponúkame aj výučbu anglického jazyka hravou formou zabezpečovanú kvalifikovanou učiteľkou angličtiny.Výučba anglického jazyka prebieha 5- krát týždenne po jednej vyučovacej hodine denne, hravou formou.

Marcela

Pridaj komentár

 

Nezabudnite vaše dieťatko prihlásiť do našich táborov !