Program

Režim dna:  
 6:30 – 8:00 hod. príchod detí,hry a činnosti podľa záumu detí,osobná hygiena, pitný režim
 8:00 – 8:30hod. raňajky, osobná hygiena, pitný režim
 8:30 – 8:50hod. ranná rozcvička – tanečno -pohybové cvičenie za sprievodu hudby
 8:50 – 9:00hod. osobná hygiena, pitný režim
 9:00 – 9:30hod. Edukačné aktivity- výtvarná, hudobná, telesná, pracovná vých,..atď
9:30 – 9:50hod.  ovocná desiata, osobná hygiena, itný režim
9:50 -10:15hod. angličtina hravou formou, hry , riekanky, piesne,základy konverzácie v anglickom jazyku
10:15 – 10:30hod. osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pitný režim
10:30 – 11:45hod. pobyt vonku, pitný režim
11:45 – 12:00hod. príchod z vonku, prezliekanie sa,prezúvanie
12:00 – 12:30hod. obed, pitný režim
12:30- 12:45hod. príprava na popoludňajší spánok, prezliekanie sa do pyžamiek
12:45 – 14:45hod. popoludňajší spánok, príp.odpočinok
14:45- 15:00hod. prezliekanie sa z pyžamiek do denného oblečenia
15:00 – 15:30hod. olovrant, pitný režim

 15:30 – 15:45 hod. – príprava na pobyt vonku

15:45 – 17:30hod. – pobyt vonku,pitný režim,odchod detí domov

17:30 -18:00hod. – večera,pitný režim odchod detí domov

Režim dňa sa však prispôsobuje individuálnym potrebám detí,spánok viackrát za deň, prípadne dlhší spánok.

 

Nezabudnite vaše dieťatko prihlásiť do našich táborov !